Cookieregler

Topmejse

Topmejse Lophophanes cristatus (YS)

Forekomst: Almindelig ynglestandfugl, som normalt yngler i granskov. Topmejsen kan dog også mødes i løv og blandskov samt lysåbne habitater under dens fødesøgning.

Hvordan kendes arten: Topmejsen kendes let på sit sorthvide hoved med den karakteristiske, trekantede top. Man oplever lettest arten ved at opsøge den ude i granskoven, hvor den lever året rundt. Her bliver man ofte opmærksom på topmejsen på grund af dens karakteristiske, trillende kald. Kan også ofte ses søge føde på jorden eller i vegetationens lave grene.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.