Cookieregler

Stor flagspætte

Stor flagspætte Dendrocopus major (YS)

Forekomst: Almindelig ynglestandfugl. Stor flagspætte kan mødes overalt i skoven, på nær i de helt unge beplantninger, hvor træerne stadig er for små til fouragering og redebygning. Ynglebestanden anslås til at være 20-25 par og er jævnt fordelt i området.

Hvordan kendes og ses arten: Stor flagspætte er mindre end grønspætten og kendes let på dens sorte, hvide og røde fjerdragt. Hunnen har helt sort nakke, mens hannen har en rød nakkeplet. Flugten er målrettet og i store buer. Den ses ofte klatre rundt på træstammer og grene for at søge føde, og opdages tit på dens kald, der er et kort, skarpt skrig ‘tjik’. Både han og hun trommer hyppigt om foråret på udgåede grene, der er hule og giver god genlyd.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.