Cookieregler

Rødrygget tornskade

Rødrygget tornskade Lanius collurio (YT)

Forekomst: Fåtallig yngletrækfugl (pri. maj-pri. september). Yngler i tørre, lune, åbne områder med mange insekter, såsom overdrev, skovbryn og -lysninger, og helst i forbindelse med tornet krat. Der blev registreret tre-fire ynglepar i 2013; et par i en ryddet remise ved
Høbbet og to-tre par i Stensgård Skov.

Hvordan kendes arten: Hannen af rødrygget tornskade er let at kende med sin grå isse og nakke, sort ansigtsmaske, rosa bryst og rødbrun ryg. Hunnen er en mere brunlig fugl, som lettest kendes på sin vatrede underside, brune ansigtsmaske og rødbrune ryg. Fuglene er
lette at se, når de sidder i opret stilling i toppen af en busk og spejder efter insekter og andet bytte. Forstyrres en rødrygget tornskade, vipper den ofte med halen eller svinger den fra side til side, inden den flyver lavt hen over jorden til en anden busk.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.