Cookieregler

Munk

Munk Sylvia atricapilla (YT)

Forekomst: Meget almindelig yngletrækfugl (med. april - oktober). I milde vintre kan få individer godt overvintre i Danmark. Munken træffes i løvskov med krat, ældre haver med buskadser, men kan også yngle i nåleskov med indslag af løvtræer. Munken blev derfor også set i alle de undersøgte habitattyper under de månedlige punkttællinger.

Hvordan kendes og ses arten: Munken kendes let på sin hætte, som er sort hos hannen og brun hos hunnen, mens resten af fjerdragten er grålig. I modsætning til munken, har den noget lignende sumpmejse større sort hætte og sort hagesmæk, så munken er letgenkendelig i skoven. Munken færdes skjult inde mellem grenene i træer og buske og opdages normalt lettest på sangen. Starten af sangen kan minde om havesangerens sang, men afsluttes med en række høje klare fløjtetoner.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.