Cookieregler

Havesanger

Havesanger Sylvia borin (YT)

Forekomst: Almindelig yngletrækfugl (ult. april-september), som fortrinsvis holder til i løvskov, samt parker og haver. Havesangeren blev under de månedlige punkttællinger registreret i ege- og bøgeskov og i lysåbne habitater i tilknytning til brunvandede søer.

Hvordan kendes og ses arten: Havesangeren er en uanselig fugl uden markante kendetegn, men med et kort, tykt næb. Den brunlige karakterløse fjerdragt er i sig selv havesangerens vigtigste kendetegn. Den færdes skjult inde mellem grenene i træer og buske, og opdages derfor ofte på sangen. Sangen er en jævn, rislende strøm af toner, som minder om munkens sang, men den mangler denne arts afsluttende høje fløjtetoner. Havesangerens sang sammenlignes derfor ofte med lyden af en rislende bæk.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.