Cookieregler

Gulspurv

Gulspurv Emberiza citrinella (YS)

Forekomst: Almindelig ynglestandfugl, som yngler i agerland, skovbryn, lysninger og andre åbne områder i skoven.

Hvordan kendes arten: Gulspurven er en langhalet værling med rødbrun overgump, som tydeligt ses i flugten. Hannen har tydeligt gult hoved og underside, mens hunnen er mere diffust tegnet med mindre gult i fjerdragten. Forår og sommer ser man typisk gulspurvehannen,
når han sidder frit fremme og synger, mens hunnen oftere ses på jorden. Udenfor yngletiden lever gulspurvene i flok og ses ofte søge føde på især marker.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.