Cookieregler

Grønirisk

Grønirisk Carduelis chloris (YS)

Forekomst: Fåtallig ynglestandfugl. Grønirisk er en udpræget have- og parkfugl, der kun yngler fåtalligt i blandskov og yderst sjældent i ren nåle- eller løvskov. I skoven yngler den typisk i skovbryn eller lysninger. I Svanninge Bjerge blev der registreret et enkelt par i Stensgård Skov i 2013.

Hvordan kendes arten: Grønirisk er en stor, grøn finke med stort hoved og næb, som har karakteristiske gule kanter på håndsvingfjerene og gule felter i halen. Hunnen er mattere i farverne og har mindre gult på vinger og hale. Tidligt forår til langt hen på sommeren kan man
høre hannen synge sin hæse strofe fra toppen af et træ. Indimellem letter han og flyver syngende rundt over territoriet med langsomme sommerfugleagtige vingeslag. Ellers ses grønirisken lettest, når den søger efter frø i mindre flokke på marker og lignende.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.