Cookieregler

Fuglelivet i Svanninge Bjerge

Fuglelivet i Svanninge Bjerge omfatter en bred vifte af ynglende fugle. Området rummer mange af de mere almindelige fuglearter, men der er også en række sjældnere og mere sårbare arter. Flere rovfugle residerer allerede i Svanninge Bjerge, og flere forventes at komme til.

Svanninge Bjerge er et spændende skov- og naturområde med et stort potentiale for et blomstrende fugleliv. Skovens størrelse og varierede biotoper danner perfekte rammer for mange forskellige fuglearter året igennem både som yngleplads og som rastestation for trækfugle.

Ved optællinger i 2007 og 2008 blev der observeret 79 fuglearter, hvoraf de fleste var ynglende fugle. Ravnen og skovsneppen er blandt områdets spændende ynglefugle. Desuden blev flere rovfugle registreret som bl.a. musvåge, tårnfalk og spurvehøg. I 2013 pågår en ny optælling af fugle. Resultaterne publiceres her på siden.

Fugle

Fugle (Aves) er en klasse, der indeholder ca. 10.000 arter, hvoraf de ca. 400 er observeret i Danmark. Fugle er sociale og kommunikerer gennem visuelle signaler og gennem sang.

Fuglenes fjer er specialiserede horndannelser, der rent videnskabeligt betragtes som en videreudvikling af krybdyrenes skæl. Fjerene har flere vigtige funktioner.

Svingfjerene gør fuglen i stand til at flyve, dækfjerene dækker fuglens krop og optimerer dens aerodynamiske egenskaber, imens dunfjerene stabiliserer den livsnødvendige kropstemperatur. Den isolerende effekt er nødvendig, fordi fuglene ligesom pattedyr er varmblodede, dvs. at de holder kropstemperaturen nogenlunde konstant. Udover fjerene er flere forskellige faktorer med til at reducere kropsvægten, fx er fuglenes knogler fuld af luft. Uden sådanne tilpasninger ville det være umuligt for fuglene at flyve. 

Fuglelivet i fremtiden

Den intensive skovdrift i Svanninge Bjerge er ændret, dræningen af området er reduceret, gamle træer er blevet fredet for hugst, og en række vådområder og åbne landskaber er blevet genoprettet. Alt dette bidrager til en større variation i landskabet, og det har positiv effekt på fuglelivet. Derfor kan fuglelivet i Svanninge Bjerge blive endnu mere mangfoldig i de kommende år.

Flere nye fuglearter forventes at kunne finde gode levevilkår i Svanninge Bjerge, fx sanglærke og bynkefugl, samt vadefuglen svaleklire. Derudover forventes en række tilstedeværende bestande at stige i antal, fx skovsneppen, stenpikker, skov- og engpiber samt hvid vipstjert.

Bestandene af grønspætte og flagspætte ventes også at vokse, hvilket vil få stor betydning for det øvrige fugleliv, fordi spætterne med deres huller skaber rugepladser for andre fuglearter. Rovfugle som fiskeørn, havørn, blå kærhøg, lærkefalk og rød og sort glente gæster området, men Svanninge Bjerge har potentiale til på sigt også at huse disse arter som ynglefugle.

Fuglesang

Fuglene bruger deres sang til at videregive vigtige budskaber til hinanden, fx hvis en potentiel mage skal lokkes til, artsfæller skal advares mod potentielle rovdyr, eller grænserne i et territorium skal trækkes hårdt op for rivaliserende individer.

Det er også dokumenteret, at fuglestemmer kan varsle et vejrskifte.

Fugle har ikke noget stemmebånd, men den nederste del af deres luftrør er udvidet til en slags ballon. I ballonen findes specialiserede hinder, der kan bevæge sig, imens fuglen trækker vejret. Denne fysiologiske tilpasning gør det muligt for fuglene at frembringe de fascinerende sanglyde, vi alle kender fra en sen sommeraften eller en tidlig sommermorgen.

Fredninger

Langt de fleste danske fuglearter er fredede hele året, bl.a. alle rovfugle og småfugle samt de fleste vadefugle.