Cookieregler

Engpiber

Engpiber Anthus pratensis (OF)

Forekomst i 2013: Trækkende engpibere blev observeret ved enkelte lejligheder i efteråret.

Hvordan kendes arten: Engpiberen kan med sin brunlige overside og lyse, plettede underside lettest forveksles med skovpiberen, som den bedst kendes fra på stemmen og dens habitatvalg. Engpiberens flugtkald er et energisk og gentaget 'sit-sit-sit', mens skovpiberens er et mere stemt, eksplosivt og nærmest snurrende 'bzyzz'. Engpiberen er tilknyttet åbne områder, som strandenge, moser og enge, og er således slet ikke en skovfugl som skovpiberen.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.