Cookieregler

Allike

Allike Corvus monedula (YS)

Forekomst: Fåtallig ynglestandfugl, som yngler i løvskov med egnede, hule redetræer. Den kan også yngle i hulheder i forbindelse med bebyggelse (f.eks. skorstene). I 2013 blev der registreret ét ynglepar ved Sandbjerggård.

Hvordan kendes arten: Alliken er den mindste af de ‘sorte’ kragefugle. Tæt på kan man se, at fjerdragten er mørkegrå med lysere grå nakke og halssider. I skoven er alliken for det meste en sky fugl, mens den er mere tillidsfuld, der hvor den yngler nær menneskelig bebyggelse.
Alliken søger ofte føde i flok på marker og gerne sammen med andre kragefugle. I vinterhalvåret overnatter allikerne i store flokke på bestemte steder, hvilket også ofte foregår sammen med råger og krager.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.